چه کارها که با ٢٫٥ میلیون داده سلامت نمی‌توان کرد!

آخریــن بــاری کــه هدفــی بــرای ســلامتتون گذاشــتید را بــه خاطــر داریــد؟ شــاید برنامــه‌تــون ایــن بــوده کــه سـبزیجات و میـوه بیشـتری بخورید یـا اینکـه سـعی کنـید تـوی یـک هفتـه پـر اسـترس قنـد خونتـون را تـوی رنـج خاصـی نگـه دارید! حـالا برنامـه هـر چـی بـوده، باز هم دنبـال کسـی مـی‌گشـتید مثـل خودتـون تـا ازش راجـع بـه برنامـه‌تون بپرسـید یـا نصیحتـی بشـنوید! شـاید یـک دوسـتی بـاتجربـه مشـابه، یـا یـک غریبـه کـه تـوی شـبکه‌های اجتماعـی دنبالـش مـی‌کنـید و اتفاقـا مشـکل مشـابهی داشـته کـه بتوانـد کمکتـون کنـد، تـا ببینـید بقیـه چطور با این معضل روبرو شده‌اند.

حـالا تصـور کنیـد ٢٫٥ میلیـون یـا میلیاردهـا سـناریو از آدم‌هـا بـا همین تجربه در دسـترس شـما اسـت! تصور کنیـد مـی‌شـود دانسـت کـه حتـی قبـل از شـروع یـک پـروژه اضافـه در ایـن هفتـه، تـن دادن بهـش باعـث اضطــراب و عصبــی شــدنتون مــی‌شــود و در ادامــه شما را بــه ســمت انتخــاب پیتــزا در مقابــل غــذای ســالم هدایت خواهد کرد.

چه ابزارهایی برای جلوگیری از به دام افتادن در این تله‌ها می‌توان داشت؟

البتـه تفسـیر میلیاردهـا سـناریو بـرای یـک فـرد عـادی کاری غیـرممکـن اسـت، ولـی یادگیـری ماشـین مـی‌تواند در چند لحظه این مشکل را حل کنه!

چه کارها که با ٢٫۵ میلیون داده سلامت نمی‌توان کرد!

یادگیری ماشین اشتراکات ما را برجسته می‌کند

بـه سـاده‌تریـن زبـان، یادگیـری ماشـین بـه کامپیوتـر توانایـی تفسـیر داده‌هـا از دیـدگاه انسـان‌ها را مـی‌دهـد. بــه عنــوان مثــال، تشــخیص الگــو. مــی‌توانیــد از یادگیــری ماشــین بــه خاطــر توصیــه‌هایــی کــه در مــورد سـرویس‌هـای پخـش فیلـم ماننـد فیلیمـو و نمـاوا مـی‌کنـد و حتـی نتایـج جسـتجوی شـما در گـوگل تشـکر کنید.

از طـرف دیگـر، اسـتفاده از یادگیـری ماشـینی در زمینـه سـلامت مـی‌توانـد بـه مـا کمـک کنـد الگوهایـی را از تجربیات موجود (از علائم، تشخیص و تلاش‌ها برای درمان و دادن توضیحات) کشف کنیم.

میشـه اینطور هـم فکـر کـرد: بیـش از ٤٠٠ میلیـون نفـر در سراسـر جهان به دیابت ( دیابت نوع ۱، دیابت نوع ۲، دیابت بارداری) مبتلا هسـتند و حتی بیشـتر از آن‌هـا بـا بیمـاری قلبـی دسـت و پنجـه نـرم مـی‌کننـد. تجربـه همـه از ایـن شـرایط یکسـان بـه نظـر نمـی‌رسـد، امـا اگـر شـما اطلاعـات سـلامتی خـود را در برنامـه‌ای ماننـد سـیناکر که از الگوریتـم‌هـای یادگیـری ماشـین اســتفاده مــی‌کنــد و اکنــون بیــش از ٢ میلیــون داده ســلامت را در خــود گنجانــده اســت ثبــت کنیــد، شــانس بســیار بیشــتری بــرای تشــخیص اینکــه کــدام ســفرهای ســلامتی شــبیه شماســت خواهیم داشت.

محسـن عباسـی، از پزشـکان و طراحـان سـیناکر توضیح مـی‌دهـد: “مـا همـه متفـاوت هسـتیم، امـا بیشـتر از تفـاوت بـه هـم شـباهت داریـم.” یادگیـری ماشـینی راهـی اسـت کـه مـا مـی‌توانیـم افـرادی کـه در شـرایط مشـابه شـما قـرار دارنـد را بـه راحتـی پیـدا کنیـم – چـه شـما فشـارخـون‌بـالا را کنتـرل مـی‌کنیـد و چـه قنـدخـون خـود را زیـر نظـر داشـته باشـید. دکتر عباسـی مـی‌گویـد، هـر چـه داده‌هـای سـلامت بیشـتری (بخوانیـد: تجربیـات بهداشــتی) بــرای یادگیــری ماشــین اســتفاده شــود، بیشــتر احتمــال دارد کــه شــرایطی را کــه از لحــاظ الگــو بیشتر شبیه شما هستند، تشخیص دهند.

اگـر فقـط هـزار داده سـلامت داشـته باشـیم، ممکـن اسـت کسـی ماننـد شـما را پیـدا نکنیـم. امـا اگـر ده‌هـا میلیــون داده ســلامت داشــته باشــیم، ســناریوهای بیشــتری وجــود دارد کــه مــی‌توانیــم بــه آن‌هــا اســتناد کنیـم. دکتـر عباسـی ادامـه مـی‌دهـد: “ایـن همـان کاری اسـت کـه هـوش مصنوعـی انجـام مـی‌دهد. هـوش مصنوعـی همـه ایـن اطلاعـات را طـوری سـازمان‌دهی مـی‌کنـد تـا بتوانیـم زمان‌هـا و مکان‌هایـی را پیـدا کنیـم کـه اتفاقات مشابهی برای افراد مشابه رخ داده باشد.”