شهامت قدرتمند بودن را دوباره بیابید

زمـان، میـزان انـرژی و کیفیـت زندگی‌تـان را بـا سـیناکر بهبـود دهیـد. بـا اپلیکیشـن منحصـربـه‌فـرد مـا، پایـش سـلامتی خـود را آسـان‌تر کنیـد تـا بتوانیـد از حداکثـر پتانسیل خود برای رسیدن به اهداف ارزشمندتان استفاده کنید.

سـیناکر بـا ارائـه راه‌حل‌هـای هوشـمند در حـوزه پایـش و مدیریـت قندخـون، فشــارخون، وزن و آنالیــز بــدن، مراقبت‌هــای بــارداری و نیــز کوویــد تجربه سلامتی لذت‌بخشی را بــرای افــراد دارای بیماری‌هــای زمینــه‌ای و غیــرواگیــر رقم می‌زند.

دیابت و پیش‌دیابت

فشارخون بالا

کووید ۱۹

چاقی و تناسب اندام

مراقبت‌های دوران بارداری

خودمراقبتی

سـیناکر بـا ارائـه راه‌حل‌هـای هوشـمند در حـوزه پایـش و مدیریـت قندخـون، فشــارخون، وزن و آنالیــز بــدن، مراقبت‌هــای بــارداری و نیــز کوویــد تجربه سلامتی لذت‌بخشی را بــرای افــراد دارای بیماری‌هــای زمینــه‌ای و غیــرواگیــر رقم می‌زند.

دیابت و پیش‌دیابت

فشارخون بالا

کووید ۱۹

چاقی و تناسب اندام

مراقبت‌های دوران بارداری

خودمراقبتی

سیناکر سفیر سلامتی

تکنولوژی ما با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند مورد تأیید وزارت بهداشت به تحلیل داده‌های سلامت شما می‌پردازد، بنابراین شما می‌توانید با ثبت روزانه فاکتورهای سلامتتان، تغییرات آن‌ها را در بلندمدت بررسی و ادامه مسیر سبز فردایتان را پیش‌بینی و مدیریت کنید.

اگر شما برای یک ماه تحت فشارخون‌بالا قرار گرفته باشید و یا در طول یک دهه با دیابت زندگی کرده‌ باشید، از این پس سیناکر در جاده زندگی‌تان همواره همراهتان خواهد بود و با کمال میل برای کمک‌رسانی به شما حاضر می‌باشد. تنها کافیست به چند سوال درباره سلامتتان پاسخ دهید، تا بتوانیم با شخصی‌سازی کردن راهکارهای هوشمند سیناکر بهترین مدل برای شما را ارائه دهیم.

اگر شما برای یک ماه تحت فشارخون‌بالا قرار گرفته باشید و یا در طول یک دهه با دیابت زندگی کرده‌ باشید، از این پس سیناکر در جاده زندگی‌تان همواره همراهتان خواهد بود و با کمال میل برای کمک‌رسانی به شما حاضر می‌باشد. تنها کافیست به چند سوال درباره سلامتتان پاسخ دهید، تا بتوانیم با شخصی‌سازی کردن راهکارهای هوشمند سیناکر بهترین مدل برای شما را ارائه دهیم.

بسته مدیریت هوشمند فشارخون
بسته مدیریت هوشمند فشارخون
بسته مدیریت هوشمند قند خون
بسته مدیریت هوشمند قندخون
بسته مدیریت هوشمند سبک‌زندگی
بسته مدیریت هوشمند سبک‌زندگی
بسته مدیریت هوشمند بارداری
بسته مدیریت هوشمند بارداری
۰
تعداد پزشکان همراه
۰
تعداد بیماران تحت پوشش​
۰
تعداد داده سلامت​
۰
تعداد پایش ماهانه فعال​
danesh-bonyan

شرکت دانش بنیان

معاونت علمی فناوری
جمهوری اسلامی ایران