عادات جدید برای بهتر شدن

قطعـا بـرای شـما تجربـه کشـف و یادگیـری درکنـار مـا، بـه‌گونـه‌ای لـذت‌بخـش اسـت کـه فرامـوش خواهیـد کـرد کـه در حـال شـناخت هرچـه بیشـتر و موثرتـر الگوهای رفتاری بدنتان هستید.

تغییرات بزرگ با گام‌های کوچک آغاز می‌شود

همیـن امـروز بـرای فـردای سـالم‌تـر قـدم برداریـد. وقتـی خودتـان را بـه چالـش می‌کشـید باعـث بهتـر شـدن بـدن و عادت‌هایتـان می‌شـوید. شــما می‌توانیــد بــا مشــورت پزشــکتان برنامــه تحولــی خــود را بــرای تغییــر عادت‌هــای روزمــره و تبدیــل شــدن بــه یــک متخصــص در سلامتتان تعیین کنید.

تغییرات بزرگ با گام‌های کوچک آغاز می‌شود

همیـن امـروز بـرای فـردای سـالم‌تـر قـدم برداریـد. وقتـی خودتـان را بـه چالـش می‌کشـید باعـث بهتـر شـدن بـدن و عادت‌هایتـان می‌شـوید. شــما می‌توانیــد بــا مشــورت پزشــکتان برنامــه تحولــی خــود را بــرای تغییــر عادت‌هــای روزمــره و تبدیــل شــدن بــه یــک متخصــص در سلامتتان تعیین کنید.

طبـــق‌نظـــر ســـازمان بهداشـــت جهانـــی، آمـــوزش اســـاس و بنیـــان درمــان دیابــت اســت. اهــداف کلیــدی آمــوزش دیابـت تغییــر رفتـار افــراد و ارتقــاء خــودمراقبتــی مــی‌باشــد. آمــوزش خــودمراقبتــی موجــب افزایــش آگاهــی فــرد دیابتــی در رابطــه بــا مسائل مختلــف دیابـــت از جملـــه اصـــول مراقبـــت از خـــود و کنتـــرل مســـتمر قنـــدخــــون در حــــد نزدیــــک بــــه طبیعــــی، پیشــــگری از بــــروز عــــوارض زودرس و دیـــررس بیمـــاری، کاهـــش هزینـــه‌هـــای درمانـــی، بهبــود ســـامت جســـمی و روانـــی و همچنیـــن افزایـــش کیفیـــت و طـــول مــدت زندگــی بیمــاران مــی‌شــود.