به تیمتان ابزاری برای تحول زندگیشان هدیه بدهید

مسـیر سـلامتی هـر شـخص در نـوع خـود منحصـربـه‌فـرد اسـت. برنامـه مـا بـا توجـه بـه شـرایط و نیازهـای هـر یـک از کاربـران از الگوریتم‌هـای پایـش هوشــمند متفاوتــی اســتفاده می‌کنــد تــا یــک تجربــه کامــلا شخصی‌ســازی شـده را بـه شـما ارائـه دهـد. مـــا برآنیـم تـا بـــا پایـــش هوشـــمند ســـلامت مــــردم، احتمــــال ابتــــلای آن‌هــــا بــــه بیماری‌هــــای غیرواگیــــر را کاهــــش دهیــم.

چاقی و تناسب اندام

دیابت و پیش‌دیابت

فشارخون بالا

کووید-۱۹

مانیتورینگ سلامت کارمندان

یکـی از ظرفیـت‌هـای ســامانه ســیناکر بهـره‌برداری ســازمانی با عنوان ”مدیریت هوشــمند ســلامت ســازمان“ اســت. هـر ســازمان می‌توانـد بـــا پایـــش ســـلامت کارکنـــان خـــود و اعضــــای خانــــواده آن‌هــــا بــــا اســــتفاده از داده‌هــــای جمــع‌آوری شــــده بــــه بررســــی وضعیــت سلامت کارکنان سازمان بپردازد.

افزایش کارایی در گرو انگیزه تیمی

یــک تیــم زمانــی در مســیر رســیدن بــه یــک هــدف بــه بهتریــن نحــو عمــل می‌کنــد کــه در آن انگیــزه ایجــاد شــده باشــد. ایجــاد انگیــزه در یــک تیــم در ادامــه برآوردســازی نیازهــا و درخواســت‌های اعضــای تیــم انجـام می‌شـود. از ایـن‌رو در ایـن راسـتا سـیناکر بـا ارائـه راهکارهـای متفاوت برای سلامت سازمان به کمکتان آمده است.

تداوم تندرستی

پزشـکان حرفه‌ای مـا، متخصصـان سـلامت بـا سـال‌ها تجربـه ارزشـمند هســتند. آن‌هــا عــلاوه بــر ارائــه بازخــورد مناســب در مــورد داده‌هــای ســلامت کاربــران، همــگام بــا بیمــاران درســت در زمــان مواجــه بــا بحران‌هـای ذهنـی بـا ارائـه مشـاوره، تشـویق و ترغیـب بـرای کامیابـی و پیشبرد ادامه مسیر سلامتی به کمکتان می‌آیند. همچنیـن اپلیکیشـن مـا مقـالات و محتواهـای آموزشـی شخصی‌سـازی شـده کـه مـورد تاییـد پزشـکان مـا هسـتند را بـرای افزایـش آگاهـی و اشتیاق بیشتر برای خودمراقبتی در اختیار شما قرار می‌دهد.

کاهش چشم‌گیر هزینه‌های درمانی

مـواردی چـون عـدم آگاهـی از بیمـاری خـود، نحـوه نادرسـت مصـرف دارو، قطـع خودسـرانه دارو و … از عوامــل خطرناکــی هســتند کــه بیمــاری را از حالــت کنتــرل خــارج می‌کننــد. ســیناکر بــا اختصــاص پزشــک و آگاهی‌بخشــی، بــه تمــام نیازهــا و ابهامــات شــما پاســخ می‌دهــد کــه باعــث کاهــش چشــم‌گیر هزینه‌هــای درمانــی مســتقیم و غیرمســتقیم در حــوزه ســلامت می‌شــود. مــا بـرای تمامـی سـازمان‌ها حتـی سـازمان‌های کوچـک و متوسـط کـه امـکان ارائـه خدمـات درمانـی بـرای پرسنل خود را ندارند، راهکاری مقرون‌به‌صرفه ارائه می‌دهیم.

تنها یک درصد کاهش در HbA1c در طول مدت ۶ ماه باعث بهبود سلامتی در موارد زیر می‌شود:

در کاهــش حملــه قلبــی موثــر است

باعــث کاهــش مــرگ در اثــر قندخون بالا می‌شود

کاهـش گرفتگـی عـروق و رگ‌هـا را در پی دارد

جدول مجموعه خدمات سلامتی هوشمند سیناکر به سازمان‌ها

جدول خدمات سلامتی سازمانی

تلافی سلامتی و پتانسیل فردی​

تیـم مـا راهـکار جدیـدی را جهـت ارتقـای سـلامت فـردی بـرای مراکـز خدمـات درمانــی ارائــه کــرده اســت. چشــم‌انداز ایــن راهــکار مدیریــت هوشــمند ســلامت مــردم در راســتای فراهم‌ســازی زمینــه کاهــش ابتــلای جامعــه بــه بیماری‌هـای غیرواگیـر می‌باشـد. مـا بـا ثبـت‌نـام پزشـکان شـما در پنـل پزشـکی سـیناکر، بـا روشـی نویـن، پایـش هوشـمند حـال بیمـاران از راه دور را بـرای شـما ممکـن سـاخته‌ایم. بـا تقاضـای سـازمان مربوطـه، پرسـنل مـی‌تواننـد از خدمــت پایــش ســلامت توســط پزشــکان ســیناکر بهــره‌منــد گردند.

از حداکثــر انــرژی تیمتــان استفاده کنید

تجربـه همـکاری سـازمان‌ها بـا سـیناکر جهـت ارتقـای احسـاس امنیـت و رضایـت کارکنان‌شـان ثابـت کـرده اسـت کـه آن‌هـا می‌تواننـد پتانسـیل فـردی هـر شـخص را بـه مراتـب بالاتـری ارتقـا دهنـد. سـیناکر بـا ایجـاد پرونـده الکترونیـک سـلامت و کنتـرل سـلامت فـردی توسـط پزشـکان متخصـص، حـس سـرزندگی و تندرسـتی را در تیمتـان تقویـت می‌کنـد. همچنیــــن بــــه ســــازمان مربوطــــه دسترســــی کاملــــی بــه ســامانه مدیریتــی جهــت نظــارت بــر عملکــرد پزشــکان و وضعیــت ســلامتی پرسنل داده می‌شود.

مــا بــه اســتفاده‌کنندگان بســته بــه شــرایط هــر یــک از آن‌هــا، دســتگاه‌های قندخــون، فشــارخــون و تــرازو آنالیــز بــدن را پیشــنهاد می‌کنیــم. پــس از اتصــال دســتگاه موردنظـر بـه موبایـل فـرد، داده‌هـای اندازه‌گیـری شـده بـه طــور خــودکار در اپلیکیشــن ســیناکر ثبــت می‌شــود، بنابرایــن بیمــاران می‌تواننــد پیشــرفت خــود را بــا گذشــت زمان پیگیری کنند.

صرفه‌جویی در هزینه‌ها

اتاق‌هــای تندرســتی را بــه همکاران‌تــان تقدیــم کنیــد. مــا در ایــن راهــکار بــه شــما توصیــه می‌کنیــم تــا بــا راه‌انــدازی و تخصیــص تنهــا یــک یــا چندیــن محــل و تعبیــه پکیــج کامــل سـیناکر در هر یـک از آن‌هـا، پایـش سـلامت کارکنانتـان را روزانـه در محـل کارشـان بـه صـورت اشتراکی امکان‌پذیر کنید.

ارزش‌های سیناکر برای پرسنل

 • افزایــش احســاس تعلــق خاطــر و دلبستگی به سازمان
 • پایـــش ســلامتی کارکنــان و تحلیــل هوشــمند رونــــد ســــلامت بــــا اســتفاده از هســته پــردازش اطلاعات سلامت سیناکر
 • پایــــش دائمــــی ســــلامت توســــط پزشــک بــدون نیاز به هزینه اضافی
 • هشـدار سیسـتمی بـه بیمـار، پزشـک و خانـــواده بیمـــار در صــورت ثبــت داده پرخطر
 • آگاهی بخشی از روند بیماری
 • احســـاس رضایـــت از ســهیم شــدن فــرد در رونــد (پیشرفت) درمان
 • خدمــات ویــژه مامانیــا بــرای پرســنل خانم در دوران بارداری
 • حــذف خطــای انســانی در ثبــت داده‌های سلامت

ارزش‌های سیناکر برای سازمان ها

 • داشـــتن پزشـــک تمــام وقــت ســازمانی بــدون نیــاز بـــه اســـتخدام، پرداخـــت حقـــوق، بیمـــه و مزایـــا و تخصیــص دفتر کار و خرید تجهیزات اداری
 • غربالگـــری کرونـــا و بیماری هـــای واگیـــر کارمنــدان و نزدیــکان آن هــا بــرای جلوگیــری از اتــلاف هزینه‌هــای سازمانی
 • امــکان شناســایی، گزارش گیــری و تحلیــل الگوهـا و رونـد داده ها
 • ایجاد احساس رضایت شغلی در کارمندان
 • احساس امنیت از سلامت همکاران در محیط کار
 • جلوگیــری از حــاد شــدن بیماری هــا تحــت نظــارت پزشک سیناکر
 • مانیتورینگ سلامت کارمندان و خانواده آن ها