به تیمتان ابزاری برای تحول زندگیشان هدیه بدهید

مسـیر سـلامتی هـر شـخص در نـوع خـود منحصـربـه‌فـرد اسـت. برنامـه مـا بـا توجـه بـه شـرایط و نیازهـای هـر یـک از کاربـران از الگوریتم‌هـای پایـش هوشــمند متفاوتــی اســتفاده می‌کنــد تــا یــک تجربــه کامــلا شخصی‌ســازی شـده را بـه شـما ارائـه دهـد. مـــا برآنیـم تـا بـــا پایـــش هوشـــمند ســـلامت مــــردم، احتمــــال ابتــــلای آن‌هــــا بــــه بیماری‌هــــای غیرواگیــــر را کاهــــش دهیــم.

چاقی و تناسب اندام

دیابت و پیش‌دیابت

فشارخون بالا

کووید-۱۹

مانیتورینگ سلامت کارمندان

یکـی از ظرفیـت‌هـای ســامانه ســیناکر بهـره‌برداری ســازمانی با عنوان ”مدیریت هوشــمند ســلامت ســازمان“ اســت. هـر ســازمان می‌توانـد بـــا پایـــش ســـلامت کارکنـــان خـــود و اعضــــای خانــــواده آن‌هــــا بــــا اســــتفاده از داده‌هــــای جمــع‌آوری شــــده بــــه بررســــی وضعیــت سلامت کارکنان سازمان بپردازد.

افزایش کارایی در گرو انگیزه تیمی

یــک تیــم زمانــی در مســیر رســیدن بــه یــک هــدف بــه بهتریــن نحــو عمــل می‌کنــد کــه در آن انگیــزه ایجــاد شــده باشــد. ایجــاد انگیــزه در یــک تیــم در ادامــه برآوردســازی نیازهــا و درخواســت‌های اعضــای تیــم انجـام می‌شـود. از ایـن‌رو در ایـن راسـتا سـیناکر بـا ارائـه راهکارهـای متفاوت برای سلامت سازمان به کمکتان آمده است.

تداوم تندرستی

پزشـکان حرفه‌ای مـا، متخصصـان سـلامت بـا سـال‌ها تجربـه ارزشـمند هســتند. آن‌هــا عــلاوه بــر ارائــه بازخــورد مناســب در مــورد داده‌هــای ســلامت کاربــران، همــگام بــا بیمــاران درســت در زمــان مواجــه بــا بحران‌هـای ذهنـی بـا ارائـه مشـاوره، تشـویق و ترغیـب بـرای کامیابـی و پیشبرد ادامه مسیر سلامتی به کمکتان می‌آیند. همچنیـن اپلیکیشـن مـا مقـالات و محتواهـای آموزشـی شخصی‌سـازی شـده کـه مـورد تاییـد پزشـکان مـا هسـتند را بـرای افزایـش آگاهـی و اشتیاق بیشتر برای خودمراقبتی در اختیار شما قرار می‌دهد.

کاهش چشم‌گیر هزینه‌های درمانی

مـواردی چـون عـدم آگاهـی از بیمـاری خـود، نحـوه نادرسـت مصـرف دارو، قطـع خودسـرانه دارو و … از عوامــل خطرناکــی هســتند کــه بیمــاری را از حالــت کنتــرل خــارج می‌کننــد. ســیناکر بــا اختصــاص پزشــک و آگاهی‌بخشــی، بــه تمــام نیازهــا و ابهامــات شــما پاســخ می‌دهــد کــه باعــث کاهــش چشــم‌گیر هزینه‌هــای درمانــی مســتقیم و غیرمســتقیم در حــوزه ســلامت می‌شــود. مــا بـرای تمامـی سـازمان‌ها حتـی سـازمان‌های کوچـک و متوسـط کـه امـکان ارائـه خدمـات درمانـی بـرای پرسنل خود را ندارند، راهکاری مقرون‌به‌صرفه ارائه می‌دهیم.

تنها یک درصد کاهش در HbA1c در طول مدت ۶ ماه باعث بهبود سلامتی در موارد زیر می‌شود:

در کاهــش حملــه قلبــی موثــر است

باعــث کاهــش مــرگ در اثــر قندخون بالا می‌شود

کاهـش گرفتگـی عـروق و رگ‌هـا را در پی دارد

جدول مجموعه خدمات سلامتی هوشمند سیناکر به سازمان‌ها

جدول خدمات سلامتی سازمانی