تیم پزشکی سیناکر:

  • به صورت دوره‌ای پرونده سلامت شما را بررسی می‌کنند.
  • نظر خود را در مورد وضعیت سلامتتان را با شما در میان می‌گذارند.
  • در رسیدن به بهترین نسخه از خودتان، کمکتان می‌کنند.

اراده از شما همراهی از ما

تیم پزشکی سیناکر:

  • به صورت دوره‌ای پرونده سلامت شما را بررسی می‌کنند.
  • نظر خود را در مورد وضعیت سلامتتان را با شما در میان می‌گذارند.
  • در رسیدن به بهترین نسخه از خودتان، کمکتان می‌کنند.

کمک خلبان سلامتت را ملاقات کن!

پزشــکان مــا بــه داده‌هــای ســلامت شــما در لحظــه دسترســی دارنــد، بنابرایــن آن‌هــا می‌تواننــد توصیه‌هــای متناســب بــا وضعیــت فعلــی سـلامت جسـمتان را بـه شـما ارائـه دهنـد. پزشـکان مـا متخصصانـی بـا ســال‌ها تجربه‌ی کمــک بــه مــادران بــاردار و نیــز افــراد مبتــلا بــه بیماری‌هایــی چــون دیابــت نــوع ١ و ٢، فشــارخــون‌ بــالا و چاقــی هستند.

کمک خلبان سلامتت را ملاقات کن!

پزشــکان مــا بــه داده‌هــای ســلامت شــما در لحظــه دسترســی دارنــد، بنابرایــن آن‌هــا می‌تواننــد توصیه‌هــای متناســب بــا وضعیــت فعلــی سـلامت جسـمتان را بـه شـما ارائـه دهنـد. پزشـکان مـا متخصصانـی بـا ســال‌ها تجربه‌ی کمــک بــه مــادران بــاردار و نیــز افــراد مبتــلا بــه بیماری‌هایــی چــون دیابــت نــوع ١ و ٢، فشــارخــون‌ بــالا و چاقــی هستند.

مــن مجبــور نیســتم بــرای رفتــن بــه مطــب پزشــک پشــت ترافیــک خســته‌کننده معطــل شــوم. مــن مجبـور نیسـتم در صـف طولانـی ویزیـت سـاعت‌هـا بـه انتظـار بنشـینم. مـن مجبـور نیسـتم کار مشـابهی از ایـن قبیـل انجـام دهـم. تنهـا کافیسـت بـا پزشـک خـود آنلایـن در ارتبـاط باشـم و مشـکلات خـود را بازگـو کنـم تـا پزشـک پرونـده الکترونیکـی مـن را بررسـی و دوز داروهـای مصرفـی و دیگـر مراقبـت‌هـای روزمـره من را مدیریت کند.

نقل قول یکی از کاربران

مــن مجبــور نیســتم بــرای رفتــن بــه مطــب پزشــک پشــت ترافیــک خســته‌کننده معطــل شــوم. مــن مجبـور نیسـتم در صـف طولانـی ویزیـت سـاعت‌هـا بـه انتظـار بنشـینم. مـن مجبـور نیسـتم کار مشـابهی از ایـن قبیـل انجـام دهـم. تنهـا کافیسـت بـا پزشـک خـود آنلایـن در ارتبـاط باشـم و مشـکلات خـود را بازگـو کنـم تـا پزشـک پرونـده الکترونیکـی مـن را بررسـی و دوز داروهـای مصرفـی و دیگـر مراقبـت‌هـای روزمـره من را مدیریت کند.

نقل قول یکی از کاربران

مــن مجبــور نیســتم بــرای رفتــن بــه مطــب پزشــک پشــت ترافیــک خســته‌کننده معطــل شــوم. مــن مجبـور نیسـتم در صـف طولانـی ویزیـت سـاعت‌هـا بـه انتظـار بنشـینم. مـن مجبـور نیسـتم کار مشـابهی از ایـن قبیـل انجـام دهـم. تنهـا کافیسـت بـا پزشـک خـود آنلایـن در ارتبـاط باشـم و مشـکلات خـود را بازگـو کنـم تـا پزشـک پرونـده الکترونیکـی مـن را بررسـی و دوز داروهـای مصرفـی و دیگـر مراقبـت‌هـای روزمـره من را مدیریت کند.

نقل قول یکی از کاربران