مامانیا

مراقبت هوشمند بارداری

مامانیـا راهـکاری نوآورانـه اسـت کـه بـا توجـه بـه سـابقه پزشـکی و شـرایط بـارداری شـخص شما، پیشنهادات هوشمندانه‌ای ارائه می‌دهد.

بســته ســلامت مامانیــا، مجموعــه‌ای یکپارچــه از تجهیــزات پزشــکی و اپلیکیشــن موبایــل است که تجربه‌ای آرامش‌بخش از بارداری را برای شما رقم می‌زند.

معرفی بسته سلامت مامانیا

مامانیــا بــا اســتفاده از بهتریــن و مناســب‌ترین دســتگاه‌ها، شــاخص‌های ســلامت مــادر را اندازه‌گیــری و در اپلیکیشــن مامانیــا ثبــت می‌کنــد تــا پزشــک شــما از رونــد ســلامت مــادر و جنیــن مطلــع شــود. بــا مامانیــا خطرات و عوارض بارداری را به حداقل برسانید.

 

ارسال سریع و مطمئن

تحویل فوری در شهر تهران

پشتیبانی مداوم

پاسخگویی پزشکان در اپلیکیشن سیناکر

خدمات پس از فروش

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

در صورت خرید از فروشگاه آنلاین سیناکر