آینده در دستان شماست

الگوریتم‌هــای هســته پــردازش ســیناکر توســط تیــم پزشــکی شــرکت راهــکار هوشــمند ســینا و بــا توجــه بــه به‌روزتریــن منابــع پزشــکی مرتبــط و نیــز دستورالعمل‌های کشوری طراحی شده و همواره درحال توسعه است.

تحلیل روند سلامت با هسته پردازش اطلاعات

داده‌هــای ســلامت اندازه‌گیــری شــده ضمــن ثبــت در نرم‌افــزار، می‌توانــد بــا پزشــک مربوطــه بــه اشــتراک گذاشــته شــود. اطلاعــات ســلامت کاربــر بــرای تحلیــل و بررســی رونــد تغییــرات، بــه هســته پـردازش اطلاعـات سـلامت سـیناکر ارسـال می‌شـود و پـس از تحلیـل هوشـمند و بـا توجـه بـه پرونـده سـلامت کاربـر، پزشک راهنمایـی لازم را بـه هر کاربر انجام می‌دهد.

تحلیل روند سلامت با هسته پردازش اطلاعات

داده‌هــای ســلامت اندازه‌گیــری شــده ضمــن ثبــت در نرم‌افــزار، می‌توانــد بــا پزشــک مربوطــه بــه اشــتراک گذاشــته شــود. اطلاعــات ســلامت کاربــر بــرای تحلیــل و بررســی رونــد تغییــرات، بــه هســته پـردازش اطلاعـات سـلامت سـیناکر ارسـال می‌شـود و پـس از تحلیـل هوشـمند و بـا توجـه بـه پرونـده سـلامت کاربـر، پزشک راهنمایـی لازم را بـه هر کاربر انجام می‌دهد.

ســیناکر بــا پایــش شــاخص‌های ســلامت از راه دور کمــک می‌کنــد تــا افــراد ســالم بــا خودمراقبتــی بیشــتر بــه حفــظ ســلامتی خــود و خانـواده خـود بپردازنـد و بـه بیمـاران نیـز ایـن قـدرت را می‌دهـد کـه بـا مدیریـت هوشـمند بتواننـد مهمتریـن و موثرتریـن نقـش را در برنامـه مراقبتی و بهبود بیماری خود ایفا کنند.