بازدهی سودمند ماحصل استفاده از سیناکر​

صرفه‌جویی در هزینه‌ها

اتاق‌هــای تندرســتی را بــه همکاران‌تــان تقدیــم کنیــد. مــا در ایــن راهــکار بــه شــما توصیــه می‌کنیــم تــا بــا راه‌انــدازی و تخصیــص تنهــا یــک یــا چندیــن محــل و تعبیــه پکیــج کامــل سـیناکر در هر یـک از آن‌هـا، پایـش سـلامت کارکنانتـان را روزانـه در محـل کارشـان بـه صـورت اشتراکی امکان‌پذیر کنید.

ارزش‌های سیناکر برای پرسنل

 • افزایــش احســاس تعلــق خاطــر و دلبستگی به سازمان
 • پایـــش ســلامتی کارکنــان و تحلیــل هوشــمند رونــــد ســــلامت بــــا اســتفاده از هســته پــردازش اطلاعات سلامت سیناکر
 • پایــــش دائمــــی ســــلامت توســــط پزشــک بــدون نیاز به هزینه اضافی
 • هشـدار سیسـتمی بـه بیمـار، پزشـک و خانـــواده بیمـــار در صــورت ثبــت داده پرخطر
 • آگاهی بخشی از روند بیماری
 • احســـاس رضایـــت از ســهیم شــدن فــرد در رونــد (پیشرفت) درمان
 • خدمــات ویــژه مامانیــا بــرای پرســنل خانم در دوران بارداری
 • حــذف خطــای انســانی در ثبــت داده‌های سلامت

ارزش‌های سیناکر برای سازمان ها

 • داشـــتن پزشـــک تمــام وقــت ســازمانی بــدون نیــاز بـــه اســـتخدام، پرداخـــت حقـــوق، بیمـــه و مزایـــا و تخصیــص دفتر کار و خرید تجهیزات اداری
 • غربالگـــری کرونـــا و بیماری هـــای واگیـــر کارمنــدان و نزدیــکان آن هــا بــرای جلوگیــری از اتــلاف هزینه‌هــای سازمانی
 • امــکان شناســایی، گزارش گیــری و تحلیــل الگوهـا و رونـد داده ها
 • ایجاد احساس رضایت شغلی در کارمندان
 • احساس امنیت از سلامت همکاران در محیط کار
 • جلوگیــری از حــاد شــدن بیماری هــا تحــت نظــارت پزشک سیناکر
 • مانیتورینگ سلامت کارمندان و خانواده آن ها