تلافی سلامتی و پتانسیل فردی​

تیـم مـا راهـکار جدیـدی را جهـت ارتقـای سـلامت فـردی بـرای مراکـز خدمـات درمانــی ارائــه کــرده اســت. چشــم‌انداز ایــن راهــکار مدیریــت هوشــمند ســلامت مــردم در راســتای فراهم‌ســازی زمینــه کاهــش ابتــلای جامعــه بــه بیماری‌هـای غیرواگیـر می‌باشـد. مـا بـا ثبـت‌نـام پزشـکان شـما در پنـل پزشـکی سـیناکر، بـا روشـی نویـن، پایـش هوشـمند حـال بیمـاران از راه دور را بـرای شـما ممکـن سـاخته‌ایم. بـا تقاضـای سـازمان مربوطـه، پرسـنل مـی‌تواننـد از خدمــت پایــش ســلامت توســط پزشــکان ســیناکر بهــره‌منــد گردند.

از حداکثــر انــرژی تیمتــان استفاده کنید

تجربـه همـکاری سـازمان‌ها بـا سـیناکر جهـت ارتقـای احسـاس امنیـت و رضایـت کارکنان‌شـان ثابـت کـرده اسـت کـه آن‌هـا می‌تواننـد پتانسـیل فـردی هـر شـخص را بـه مراتـب بالاتـری ارتقـا دهنـد. سـیناکر بـا ایجـاد پرونـده الکترونیـک سـلامت و کنتـرل سـلامت فـردی توسـط پزشـکان متخصـص، حـس سـرزندگی و تندرسـتی را در تیمتـان تقویـت می‌کنـد. همچنیــــن بــــه ســــازمان مربوطــــه دسترســــی کاملــــی بــه ســامانه مدیریتــی جهــت نظــارت بــر عملکــرد پزشــکان و وضعیــت ســلامتی پرسنل داده می‌شود.

مــا بــه اســتفاده‌کنندگان بســته بــه شــرایط هــر یــک از آن‌هــا، دســتگاه‌های قندخــون، فشــارخــون و تــرازو آنالیــز بــدن را پیشــنهاد می‌کنیــم. پــس از اتصــال دســتگاه موردنظـر بـه موبایـل فـرد، داده‌هـای اندازه‌گیـری شـده بـه طــور خــودکار در اپلیکیشــن ســیناکر ثبــت می‌شــود، بنابرایــن بیمــاران می‌تواننــد پیشــرفت خــود را بــا گذشــت زمان پیگیری کنند.