تصویر "شفاف‌تری" از وضعیت‌تان را ببینید ​

ســامانه ســیناکر بــا برقــراری ارتبــاط هوشــمند بیــن اپلیکیشــن موبایــل و تجهیــزات پزشــکی، راهــکاری هوشــمندانه و مطمئــن ایجــاد کــرده اســت تــا بتوانیـد تمـام داده‌هـای سـلامت خـود را در یک‌جـا مشـاهده کنیـد. ایـن راهـکار بـا هـدف ارتبـاط موثـر پزشـک بـا بیمـار و آرامـش خاطـر بیمـاران طراحـی شـده است.

برنامه سلامت خود را "دقیق‌تر!" پیگیری کن

هرچــه بیشــتر بدانیــد، تصمیمــات آگاهانــه‌تــری در مــورد ســلامتی خود خواهید گرفت. وزن ماهیچــه، درصــد چربــی زیرپوســتی، میــزان رطوبــت بــدن، فشــارخــون و قنــدخــون همگــی تنهــا در یــک اپلیکیشــن قابــل بررســی هســتند. بــا حــق عضویــت ســرویس پایــش آنلایــن، شــما می‌توانیــد نقــاط عطــف ســلامتتان را تعییــن کنیــد و همــواره رونــد رســیدن بــه اهدافتان را به همراه پزشک شخصیتان پیگیری کنید.

برنامه سلامت خود را "دقیق‌تر!" پیگیری کن

هرچــه بیشــتر بدانیــد، تصمیمــات آگاهانــه‌تــری در مــورد ســلامتی خود خواهید گرفت. وزن ماهیچــه، درصــد چربــی زیرپوســتی، میــزان رطوبــت بــدن، فشــارخــون و قنــدخــون همگــی تنهــا در یــک اپلیکیشــن قابــل بررســی هســتند. بــا حــق عضویــت ســرویس پایــش آنلایــن، شــما می‌توانیــد نقــاط عطــف ســلامتتان را تعییــن کنیــد و همــواره رونــد رســیدن بــه اهدافتان را به همراه پزشک شخصیتان پیگیری کنید.

مـن چیزهـای زیـادی در مـورد اینکـه شـرایط مختلـف چطــور بــر ســلامتی مــن تاثیــر می‌گذارنــد را یــاد گرفته‌ام. مـن نمی‌دانـم چطـور بایـد از سـیناکر بابـت این اطلاعات ارزشمند، قدردان و متشکر باشم.

نقل قول یکی از کاربران

مـن چیزهـای زیـادی در مـورد اینکـه شـرایط مختلـف چطــور بــر ســلامتی مــن تاثیــر می‌گذارنــد را یــاد گرفته‌ام. مـن نمی‌دانـم چطـور بایـد از سـیناکر بابـت این اطلاعات ارزشمند، قدردان و متشکر باشم.

نقل قول یکی از کاربران