درباره ما

سیناکر خودمراقبتی امروز و سلامت آینده

ســیناکر تــوان علــوم اجتماعــی، داده‌هــای پزشــکی و محاســبات را بــرای “تحول” در زندگی افراد دیابتی و بیماران زمینه‌ای به خدمت گرفته است.

بـا اسـتفاده از تجربیـات و مشـاهدات دقیـق کیلینیـکال، سـیناکر یـک راه‌حـل خودمراقبتـی ارزان و در دسـترس بـرای تـک‌تـک افـراد دارای تلفـن هوشـمند، بیمـه‌هـا و سـازمان‌هـا ارائـه کرده است.

حتی بهتر از هر قرص جادویی

لحظـه‌ای کـه بـرای شـما تشـخیص بیمـاری زمینـه‌ای داده شـد، متاسـفانه تمــام زندگــی شــما تحــت‌الشــعاع قــرار مــی‌گیــرد. احســاس مــی‌کنیــد کــه کنترل زندگــی از دســتتان خــارج شــده و از ایــن بــه بعــد پزشک بایــد ســلامتتان را مدیریــت کنــد، ولــی در ســال فقــط ۳ تــا ۵ دقیقــه فرصــت داریــد پزشک‌تــان را ببینیــد! زندگــی ســالم غیــرممکــن مــی‌شـود و دنبـال یـک قـرص جادویـی و یـا هـر چیـزی بـرای فـرار از وضـع موجـود می‌گردید!

" از بنیان‌گذار ما "

وقتــی فهمیــدم کــه همســرم دیابــت بــارداری داره، نمــی‌دانسـتم کجـا بایـد مراجعـه کنـم. مـی‌خواسـتم بـه‌طـور جــدی ایــن مســئله را حــل کنــم، امــا بــه هــر کجــا کــه نــگاه مـی‌کـردم، تمرکـز بـر روی مدیریـت مشـکلات بـود تـا ارائـه راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از آن‌ها. مـن سـیناکر را شـروع کـردم زیـرا مـی‌خواسـتم نحـوه نـگاه مــردم بــه ســلامتی‌شــان و نحــوه تفکــر همــه مــا دربــاره زندگـی خـود را تغییـر دهـم. مـن مـی‌خواسـتم یـک راه‌حـل سـاده، مـدرن و کامـلا یکپارچـه ایجـاد کنـم کـه همـه را قـادر کنــد تــا امــروز فعــال باشــند، تــا بتوانیــم نســبت بــه فــردا احساس اطمینان کنیم.

آینده شما امروز آغاز می‌شود

محمدرضا کلاهدوز | بنیان‌گذار و مدیر عامل