شــرکت راهــکار هوشــمند ســینا (سیناکر)

مدیریت هوشمند سلامتی

شــرکت راهــکار هوشــمند ســینا با نام تجاری سیناکر بــه عنــوان اســپیناف دانشــکده مهندســی بـرق و کامپیوتـر دانشـگاه تهـران، فعالیـت رسـمی خـود را در اوایـل سـال ۹۸ شـروع کـرد. هـدف این شـرکت گسـترش فرهنـگ خودمراقبتـی درعموم مــردم اســت. این شرکت دانش بنیان می خواهد بــا پایــش هوشــمند ســلامت مــردم، احتمــال ابتـلای آنهـا بـه بیماری هـای غیـر واگیـر ماننـد دیابـت، فشـار خـون بـالا و بیماری هـای قلبـی عروقـی را کاهـش دهد. ابــزار شرکت راهکار هوشمند سینا مجموعــه ای یکپارچــــه از تجهیــزات پزشــکی و اپلیکیشــن موبایــل اســت کــه بــا پایــش مســتمر و ثبــت خــودکار شــاخص های ســلامت و تحلیــل هوشــمند آنهــا، محتــوای آموزشــی شخصی ســازی شــده مــورد تاییــد پزشــک بــه کاربــران ارائــه می دهــد. ایــن راهــکار بــا هــدف ارتبــاط موثــر پزشــک بــا بیمــار و آرامــش خاطــر بیمــاران طراحــی شــده اســت. در طراحــی بســته مراقبتــی بــا توجــه بــه وضعیــت ســلامتی افــراد، تجهیــزات خود مراقبتــی مناســب در نظــر گرفتــه می شــود.

image image

اهداف سیناکر

شـرکت راهـکار هوشـمند سـینا بـه دنبـال ایجـاد بسـتری اسـت کـه عـلاوه بـر ایجـاد فرهنـگ خودمراقبتـی، آرامـش خاطـر بیمـاران و خانـواده آنهـا را نیـز فراهـم نمایـد. بـه همیـن دلیـل مـا اهـداف ذیـل را بـرای تحقـق ایـن آرمـان در نظــر گرفته ایــم:

  • گسترش فرهنگ خود مراقبتی
  • ایجاد آرامش و امنیت خاطر در خانواده بیماران
  • حذف خطای انسانی در جمع آوری داده های سلامت
  • ایجاد بستری برای ارتباط موثر بین بیماران و پزشکان
  • پیشگیری از بیماری های زمینه ای و خطرات آنها

چشم اندازها

چشم انداز شرکت راهکار هوشمند سینا آگهی بخشی و ارائه راهکارهای هوشمندانه خودمراقبتی و مدیریت بیماری برای تمام مردم است تا با استفاده از آن سطح دانش سلامت کاربران به جایگاه یک بیمار هوشمند ارتقا یابد و با همکاری مستمر و موثر با پزشکان کیفیت زندگی آنها بهبود یابد. هر کاربر در راستای استفاده از رابط کاربری سیناکر) اپلیکیشن موبایل(یک پرونده شخصی سلامت مبتنی بر داده های جمع آوری شده بدون خطای انسانی و به صورت خودکار خواهد داشت که می تواند با نظر خود) و یا سازمان (در اختیار پزشک، متخصص تغذیه و یا مربی ورزش معتمد قرار دهد. کاربر حق استفاده، مدیریت و بهره بر داری از داده ها به صورت مجتمع خواهد داشت.داده های مجتمع شده شامل داده های تجهیزات خودمراقبتی شامل (قندخون، فشار خون، آنالیز بدن، تب سنج، ضربان قلب جنین)، دارو های مصرفی، و نتایج آزمایشگاه می باشد.

180+ تعداد پزشکان همراه
91000+ تعداد بیماران تحت پوشش​
1450000+ تعداد داده سلامت​
42000+ تعداد پایش ماهانه فعال​

از بنیان‌گذار ما

وقتــی فهمیــدم کــه همســرم دیابــت بــارداری داره، نمــی‌دانسـتم کجـا بایـد مراجعـه کنـم. مـی‌خواسـتم بـه‌طـور جــدی ایــن مســئله را حــل کنــم، امــا بــه هــر کجــا کــه نــگاه مـی‌کـردم، تمرکـز بـر روی مدیریـت مشـکلات بـود تـا ارائـه راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از آن‌ها. مـن سـیناکر را شـروع کـردم زیـرا مـی‌خواسـتم نحـوه نـگاه مــردم بــه ســلامتی‌شــان و نحــوه تفکــر همــه مــا دربــاره زندگـی خـود را تغییـر دهـم. مـن مـی‌خواسـتم یـک راه‌حـل سـاده، مـدرن و کامـلا یکپارچـه ایجـاد کنـم کـه همـه را قـادر کنــد تــا امــروز فعــال باشــند، تــا بتوانیــم نســبت بــه فــردا احساس اطمینان کنیم.

آینده شما امروز آغاز می‌شود

محمدرضا کلاهدوز | بنیان‌گذار و مدیر عامل

شعارهای سیناکر

سیناکر خودمراقبتی امروز و سلامت آینده

ســیناکر تــوان علــوم اجتماعــی، داده‌هــای پزشــکی و محاســبات را بــرای “تحول” در زندگی افراد دیابتی و بیماران زمینه‌ای به خدمت گرفته است. بـا اسـتفاده از تجربیـات و مشـاهدات دقیـق کیلینیـکال، سـیناکر یـک راه‌حـل خودمراقبتـی ارزان و در دسـترس بـرای تـک‌تـک افـراد دارای تلفـن هوشـمند، بیمـه‌هـا و سـازمان‌هـا ارائـه کرده است.

حتی بهتر از هر قرص جادویی

لحظـه‌ای کـه بـرای شـما تشـخیص بیمـاری زمینـه‌ای داده شـد، متاسـفانه تمــام زندگــی شــما تحــت‌الشــعاع قــرار مــی‌گیــرد. احســاس مــی‌کنیــد کــه کنترل زندگــی از دســتتان خــارج شــده و از ایــن بــه بعــد پزشک بایــد ســلامتتان را مدیریــت کنــد، ولــی در ســال فقــط ۳ تــا ۵ دقیقــه فرصــت داریــد پزشک‌تــان را ببینیــد! زندگــی ســالم غیــرممکــن مــی‌شـود و دنبـال یـک قـرص جادویـی و یـا هـر چیـزی بـرای فـرار از وضـع موجـود می‌گردید!

جوایز و افتخارات

image
image
image
ارسال سریع و مطمئن

تحویل فوری در شهر تهران

پشتیبانی مداوم

پاسخگویی پزشکان در اپلیکیشن سیناکر

خدمات پس از فروش

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

در صورت خرید از فروشگاه آنلاین سیناکر