سـیناکر در زمینـه خودمراقبتـی در شـرایط بیماری‌هـای مزمـن ابزارهـا، اپلیکیشـن، سـرویس پایـش آنلایـن و نیـز حمایـت و اعتمـادبـه‌نفـس لازم را بـرای ایجـاد تغییرات پایدار در زندگی در اختیارتان قرار می‌دهد.

دیابت و پیش‌دیابت

فشارخون‌بالا

کووید-۱۹

چاقی و تناسب اندام

مراقبت‌های دوران بارداری

مراقبت‌های بعد از عمل

با ما سلامتی خود را به سطح بالاتری ارتقا دهید

گام‌های کوچک برای سلامت

فرقــی نمی‌کنــد کــه شــما می‌خواهیــد تغییــرات بــزرگ و یــا جزئــی در ســلامتی خــود ایجــاد کنیــد در هــر حــال داشــتن حــق عضویــت در سـرویس پایـش آنلایـن سـیناکر می‌توانـد بـه شـما کمـک کنـد درسـت به همان قله اهدافتان برسید.

ســرویس پایــش آنلایــن ســیناکر بــرای افــرادی کــه بــا انــواع بیماری‌هایی چون دیابت نوع ١، دیابت نوع ٢، فشارخون‌ بالا، چاقی و … مواجــه هســتند، تمــام امکانــات لازم را فراهــم نمــوده تــا بتواننــد سلامتی خود را گام‌به‌گام به سمت بهبودی پیش ببرند.

گام‌های کوچک برای سلامت

فرقــی نمی‌کنــد کــه شــما می‌خواهیــد تغییــرات بــزرگ و یــا جزئــی در ســلامتی خــود ایجــاد کنیــد در هــر حــال داشــتن حــق عضویــت در سـرویس پایـش آنلایـن سـیناکر می‌توانـد بـه شـما کمـک کنـد درسـت به همان قله اهدافتان برسید.

ســرویس پایــش آنلایــن ســیناکر بــرای افــرادی کــه بــا انــواع بیماری‌هایی چون دیابت نوع ١، دیابت نوع ٢، فشارخون‌ بالا، چاقی و … مواجــه هســتند، تمــام امکانــات لازم را فراهــم نمــوده تــا بتواننــد سلامتی خود را گام‌به‌گام به سمت بهبودی پیش ببرند.

مزایای سرویس پایش آنلاین

پیگیــری رونــد ســلامت کاربــر توسط پزشک

کاهش رفت‌و‌آمدهای بی‌مورد

تمــاس پزشــک بــا کاربــر در شــرایط اضطــرار حتــی بــدون درخواست

پایــش هوشــمند و ایمــن داده‌های سلامت

تشـخیص زودهنـگام بیماری‌هـا و عوارض آن

جلســات منظــم تلفنــی بــرای بررسی سلامت کاربر

کاهــش هزینه‌هــای تحمیلــی درمان با خودمراقبتی هوشمند

هدف‌گــذاری بــرای ارتقــا وضعیت سلامت

بازخــورد سیســتمی و در لحظـه‌ی وضعیت داده‌های سلامت

بهینه‌ســازی وضعیــت ســبک زندگی و سلامت