سیناکر ـ کووید

مراقبت از راه دور بیماران
قرنطینه خانگی

اپلیکیشـن سـیناکر – کوویـد بسـتری بـرای پایـش از راه دور (غیـرحضـوری) بیمـاران مبتـلا بـه کوویـد-۱۹ اسـت. بیمـاران بـا درجـه بیمـاری خفیـف یـا در دوران نقاهـت می‌تواننـد در منـزل و بـدون مراجعـه حضـوری بـه مرکـز درمانـی، پزشـک را از وضعیـت خـود مطلـع کننـد. بــا ایــن ســامانه مراکــز درمانــی نیــز می‌تواننــد ایــن بیمــاران را از راه دور بــه صــورت مــداوم پایـش کـرده و بـا تشـخیص سـیر بیمـاری نسـبت بـه صـدور دسـتورهای درمانـی مناسـب بـه بیمــار اقــدام کننــد. لازم بــه ذکــر اســت طراحــی و اجــرای ایــن پــروژه بــا همــکاری دانشــگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران انجام شده است.